Technologia

Studnie głębinowe. Na terenie ujęcia wody w Ełku znajduje się 26 studni głębinowych podłączonych do wspólnego rurociągu. Są to studnie wiercone o głębokości od 16 – 40m. Zamontowano w nich głębinowe agregaty pompowe o mocy od 7,5 – 11 kW i wydajności od 50 – 120 m3/h. Średnia wydajność studni wynosi ok. 70 m3/h. Budynek […]

Sieć wodociągowa miasta Ełk to pierścieniowy system rurociągów zasilany z jednego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie podmiejskich lasów. Pompownia IIIo tłoczy wodę pod stałym ciśnieniem (dzień – 500 kPa, noc – 400 kPa) rurociągami przesyłowymi DN-600 i DN-400 w kierunku miasta. Ustabilizowane ciśnienie w sieci wodociągowej, równomierny rozkład ciśnień na terenie całego miasta oraz przeprowadzona […]

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta Ełk jest siecią rozdzielczą, niezależną od kanalizacji deszczowej. Wszystkie ścieki za pośrednictwem systemu kanałów grawitacyjnych, przepompowni lokalnych, głównego kolektora zbiorczego DN-1200 i przepompowni głównej trafiają dwoma kolektorami tłocznymi DN-600 do odległej o 5 km oczyszczalni ścieków. Stopień skanalizowania miasta wynosi dziś ok. 87%, jednak dla nieskanalizowanych obszarów opracowano już dokumentację budowlaną, […]

Okres II połowy lat dziewięćdziesiątych wraz z dniem dzisiejszym odznaczył się rewolucyjnymi zmianami w gospodarce ściekowej miasta Ełk. Komunalne ścieki sanitarne transportowane są do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej niezawodnym systemem dwóch rurociągów tłocznych z odległości ok. 5 km. Oczyszczalnia przygotowana jest do przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy Ełk, na obszarze której […]

Laboratorium Wody i Ścieków istnieje już ponad dwadzieścia lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Swoją siedzibę ma w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, w budynku administracyjno-warsztatowym. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Laboratorium znajduje się w pionie Zarządu – podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. W celu zapewnienia wysokiej […]